Наръчници за адаптиране на работните места и дейностите към специфичните потребности и възможности на хора с хронични заболявания

Настоящата разработка има за цел да подпомогне дейността на социалните партньори, мениджърите и специалистите по човешки ресурси, синдикалните дейци, неправителствените организации при въвеждането на политики и практики за създаване на условия за осигуряване на работна среда, съобразена със специфичните изисквания и потребности на работещите с хронични заболявания.

Наръчниците се отнасят до трите от най-разпространените незаразни хронични заболявания сред работната сила (хипертония, диабет и ХОББ). Наръчниците съдържат обща част и специфична част.

Наръчниците в общата си предоставят информация за: разпространение на ХНБ и тяхното значение за общественото здраве; рискови фактори, свързани с работната среда; резултати от анкетно проучване; съществуващото законодателство по безопасност и здраве при работа; добри практики в страни от ЕС; информация как  да помогнем на работещите с хронични заболявания на работното място.

В специфичната част  се съдържа информация всяко от трите заболявания- хипертония, диабет и ХОББ: характеристика на заболяването; статистически данни;  организацията на медицинско обслужване; рискове и последици за здравето при съответното заболяване; физиологични промени и здравни проблеми; профилактика и промоция на здравето и работоспособността на работещите с хронични заболявания.

Прочетено: 1