Инструмент за описание и оценка на ергономията на работното място

Разработеният инструмент представлява иновативен модел за описание, ергономия и дизайн на работното място и е съобразен с потребностите на възрастта и насърчаването на по-дълъг трудов живот и способност за работа. Той е предназначен за ползване от ръководствата на предприятията, специалистите по човешки ресурси, технолози, организатори в производството, специалисти и комитетите по ЗБУТ и синдикални представители в предприятията при проектиране и анализ на длъжностите и работните места.

Основната цел на инструмента е да подпомогне българските предприятия в усилията им да се справят с изострящия се демографски проблем със застаряването на работната сила в целия спектър на икономическия живот в страната. Липсата на млади добре подготвени кадри е широко разпространен проблем и почти всеки работодател се е сблъсквал с него. Опитните работници и служители са съществена част от предприятията и според редица изследвания, те представляват най-бързо растящия сегмент на работещото население.

Ергономичността на работното място е важен фактор за постигане и поддържане на високи нива на производителност на работниците от всички възрасти, но особено за тези на възраст над 54 г.

Инструментът служи за предварителна ориентация за степента на натоварване на всяко работно място, което е ключов индикатор за оптималната организация на работните места и адаптирането им към възможностите на по-възрастните работещи. Той може да се ползва и като отправна точка за оптимизиране на работните места с цел повишаването на производителността на труда и намаляване на напрежението, свързано с работните задачи.

Инструментът не цели да реши всички проблеми, свързани с ергономията на работното място. Това е първа стъпка за адресиране на засилващия се проблем пред предприятията и техните ръководители. Инструментът позволява по лесен и бърз начин да се обърне внимание на най-проблемните области. По-нататъшните стъпки са въпрос на управленско решение, финансови възможности и фирмена стратегия.

Оптимизацията и редизайнът на работните места с оглед на ергономичност и безопасност, организацията на производствените процеси, материалните потоци, работната среда и всички останали елементи на работните системи, са обект на задълбочен анализ и консултации от специалисти в областта на индустриалния инженеринг.

Инструментът се състои от три компонента:

  • „Наръчник“ (компонент, който съдържа инструкции и насоки как да се използват двете бланки-шаблони и как да се анализират резултатите от проведената оценка)
  • Бланка „Описание на работното място“ (незадължителен компонент на инструмента, описанието на аспекти на работното място в свободен текст цели да помогне за същинската оценка)
  • Бланка „Чек-лист за оценка на ергономията“ (основният компонент, чрез който се оценяват ергономията на работното място. Включва шест елемента (раздела), всеки от които се оценява самостоятелно).

Прочетено: 3240