Национално рамково споразумение

Разработване на Национално рамково споразумение по прилагане на Автономното рамково споразумение на европейските социални партньори относно активното стареене и междугенерационния подход

Дейността включва разработване на стратегическа визия на социалните партньори по формирането и прилагане на съвместни политики и инструменти за насърчаване на активното стареене и междугенерационния подход. Споразумението, което ще бъде разработено в резултат на дейността, ще бъде достъпно за всички заинтересовани страни, ще се ползва на национално ниво и ще е помощен инструмент в процеса на колективното трудово преговаряне. Дейността е в компетенциите на представителните на национално равнище организации на работодателите и работниците и служителите, доколкото представлява част от процеса на социален диалог. Автономното рамково споразумение за активно стареене и между генерационния подход (подписаното на 8 март 2017 г. между, BUSINESSEUROPE, The European Centre of Employers and Enterprises providing Public services, The European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises и The European Trade Union Confederation) е документ, приет в рамките на Европейския социален диалог. Като член на BUSINESSEUROPE, БСК е пряко ангажирана с прилагането в България на всички мерки от Автономното рамково споразумение.

За целта ще бъде разработен заключителен доклад за резултатите от изпълнението на проекта и ще се проведе заключителна национална конференция, на която ще се сключи Национално рамково споразумение по прилагане на Автономното рамково споразумение на европейските социални партньори относно активното стареене и междугенерационния подход. То ще визира бъдещи действия за създаване на условия за активно стареене и прилагане на поколенческия подход.

Дейността се явява естествен резултат от изпълнението на предходните дейности на проектното предложение и следва логическата последователност на процеса по проучване, разработване, обсъждане и апробиране в практиката на различни инструменти и модели за постигане целите на проекта.

Изпълнението на дейността ще допринесе за осигуряване устойчивост на постигнатите резултати по проекта и на качествени съвместни действия на представителните организации на работодатели и синдикати в избраната целева сфера на операцията: въвеждане на практики и модели в сферата на социалното партньорство и управлението на човешките ресурси във връзка с активното стареене на работната сила и в частност: преодоляване на предизвикателствата пред работодателите по отношение на управлението на човешките ресурси и индустриалните отношения, възникващи от негативните демографски тенденции и застаряване на работната сила; социално партньорство за осигуряване и поддържане на работна среда, съобразена със специфичните възрастови потребности на различните генерации и нуждата от трансфер на знания и опит между поколенията на работното място; разработване и внедряване на иновативни подходи, инструменти и модели в управлението на човешките ресурси в предприятията и социалния диалог които да оптимизират възможностите за работа на хората от всяка възраст.

Прочетено: 2045