Добри практики в България

Въвеждане и внедряване на апробираните инструменти и стратегически документи относно активното стареене и междугенерационния подход в практиката на предприятията

Дейността е от ключово значение за осигуряване на устойчивостта на резултатите от проекта след неговото приключване. Целта на дейността е внедряване и обмен на добри практики относно приетите на секторно ниво политики и инструменти, ангажиране и повишаване компетентността на мениджъри, специалисти по човешки ресурси, ръководители на екипи, ментори и други работници служители от предприятията в тяхното прилагане.

Конкретната цел на дейността е да информира, консултира и подпомогне най-малко 100 предприятията от избраните 10 сектора:

 • по внедряването в тяхната практика на разработените стратегически документи на секторно равнище и представяне спецификата на разработените по проекта иновативни инструменти и модели;
 • при разработването и приемането на вътрешно-фирмени партньорски планове и програми за адаптиранена работната среда към специфичните потребности на различните възрасти заети, внедряване на междугенерационния подход и осигуряване на възможности за по-дълъг живот и способност за работа;
 • при избора и способите (методите) по внедряването на инструментите и моделите в практиката на предприятията.

В рамките на дейността ще бъдат приложени различни способи по внедряване на инструментите, съобразени със спецификата на дейността и потребностите на работната среда и целевите групи:

 1. Разработване и подпомагане на най-малко 100 предприятия от 10-те сектора при приемането на вътрешно-фирмени партньорски планове и програми за адаптиране на работната среда към специфичните потребности на различните възрасти заети, внедряване на междугенерационния подход и осигуряване на възможности за по-дълъг живот и способност за работа
 2. Провеждане на работилници за умения на мениджъри, специалисти човешки ресурси и представители на работниците и служителите,
 3. Провеждане на приемни в предприятията за информиране и консултиране на работниците и служителите;
 4. Провеждане на срещи за обмяна на опит
 5. Внедряване на инструменти в работна среда:
  • модел за описание, ергономия и дизайн (реорганизация) на работното място, съобразен с потребностите на възрастта и насърчаването на по-дълъг трудов живот и способност за работа
  • помощен инструмент в дейността на менторите (наставниците) в предприятията по отношение на осигуряването на условия за трансфер на знания и опит между поколенията, както и за адаптиране и социализиране на новопостъпилите работници и служители
  • инструменти за адаптиране на работните места и дейностите към специфичните потребности и възможности на хора с хронични заболявания

В края на изпълнението на дейността ще бъде разработен финален доклад за резултатите от проведеното информиране и консултиране по внедряване на инструментите в практиката на предприятията.

Прочетено: 1908