Хронични заболявания и работна среда

Проучване за специфичните потребности за нови политики и подходи за адаптиране на работната среда за осигуряване на по-дълъг трудов живот и способност на работа на хора с хронични заболявания

Доброто здраве на населението е основна предпоставка за икономическо и социално развитие и е от жизнено важно значение за всеки човек и обществото като цяло. Равният достъп до образование, достоен труд, жилище и доходи са фактори, които помагат за здравето. От своя страна здравето допринася за увеличаване на производителността, за по-висока ефективност на работната сила, за здравословно остаряване и следователно за по-малко разходи за обезщетения по болест и социални разходи, и оттам за по-малко загубени постъпления в бюджета.

Основните тенденции в демографските процеси у нас през последното десетилетие са застаряване на населението, намалена раждаемост, засилена урбанизация и характерните за страните в преход висока смъртност и интензивна външна миграция предимно на млади и в активна възраст хора.

Едно от основните предизвикателства на 21 век в глобален план и в Европейския съюз е застаряването на населението и съответно застаряването на работна­та сила. В сравнение с останалите държави в ЕС темповете на застаряване на населението в България са много по-високи. Нарастващият брой и дял на старите хора (на 65+ г.) поставя и ще поставя сериозни преди­зви­кателства пред социално-осигурителната система, системата за социално подпомагане, здравеопазването, образованието.

Твърде много пациенти са изправени пред финансови затруднения в резултат на разходи за здравни грижи, водещи до увеличаване на неравно­поставеността в здравеопазването. Пациентите с хронични заболявания и хората, които неформално полагат грижи за тях, се сблъскват със сериозни затруднения с достъпа до и в оставането на работа. Като резултат от това – социалното изключване често води до влошаване на здравето и нарастваща нужда от медицинско обслужване.

Проблемът с безработицата на хронично болните е огромен и правата им продължават да бъдат нарушавани, заради ограниченият им достъп до пазара на труда. SWOT-анализите на системата показват, че в действителност те не се осъществяват.

В тази връзка е проведено проучване на специфичните потребности за нови политики и подходи за адаптиране работната среда за осигуряване на по-дълъг трудов живот и способност за работа на хора с хронични заболявания. То е част от Проект BG05M9OP001-1.051-0006 „Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа“.

Целта на настоящото проучване е предлагане на форми и инициативи, мерки и политики за подобряване и адаптиране на работната среда към специфичните изисквания на работещи с хронични заболявания с цел насърча­ване на по-дълъг трудов живот и способност за работа.

Използвани са социологически методи (документален, анкетен) за набиране на информацията и статистически методи за нейната обработка.

В рамките на проучването е анализирано здравното-демографското състояние на населението в Р България (здравно-демографски показатели, здравни детерминанти, социално-икономически фактори, околна и трудова среда, поведенчески фактори, профилактика на здравноосигурените лица над 18 години, осъществявана от общопрактикуващите лекари, диспансерно наблю­дение на здравноосигурени лица, осъществявано от общопрактикуващия лекар и лекар-специалист в лечебно заведение за СИМП, финансиране на здравната система и др.).

Извършена е аналитична характеристика на дейностите по обръщаемост за здравна помощ на населението във възрастова група 20-65 г. с хипертония, диабет, ХОББ (обръщаемост и хоспитализации, трайно намалена работоспо­собност/вид и степен на увреждане и умирания, изплатени средства на изпълни­телите на ПИМП, СИМП И БМП).

Увеличаващата се възраст на работещите е предиз­викателство за правителството, работодателите, службите по здраве при работа/трудова медицина, работещите и техните семейства, особено по отношение на осигуря­ването на безопасност и здраве при работа. Още повече, че с напредване на възрастта се увеличават хроничните незаразни болести сред населението, в т.ч. и сред работещите.

В тази връзка е проведено проучване сред хронично болни лица (с артериална хипертония, диабет и ХОББ), в активна възраст (25-65 г.), с цел да се проучи работоспособността и удовлетвореността от условията в работната среда, специфичните потребности и интереси, трудностите, бариерите, рисковете в трудовата дейност и професионалната реализация с оглед изготвяне на препоръки за оптимизиране условията на труд на работещиге с хронични заболя­вания и осигуряване на безопасност и здраве при работа.

Извършен е преглед на Националната политика по безопасност и здраве при работа (БЗР), включващ Национални стратегиии и програми по безопасност и здраве при работа; Законодателство; Институционален капацитет и други, а също и на Директиви и политики на ЕС в целевата сфера, добри и иновативни практики и подходи за адаптиране работната среда за осигуряване на по-дълъг трудов живот и способност за работа на хора с хронични заболявания.

На основата на направените изводи, анализиран опит и предложения в изследването, ще бъдат:

  • разработени методически материали за подпомагане дейността на социалните партньори, мениджърите в предприятията, специалис­тите по човешки ресурси и синдикалните дейци (представители на работниците и служителите) при въвеждането на политики и практики за подобряване на социалния диалог и управлението на човешките ресурси, с акцент върху осигуряване на работна среда, съобразена със специфичните изисквания и потребности на работе­щите с хронични заболявания;
  • предлагане на форми и инициативи, мерки и политики за подобряване и адаптиране на работната среда към специфичните изисквания на работещи с хронични заболявания с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа.

Прочетено: 5628