Наръчник за управление на поколенческите различия

Целта на наръчника е да подпомогне работата на ръководителите на екипи и синдикалните дейци в предприятията при управлението на поколенческите различия чрез ефективно оползотворяване на знанията, уменията, компетенциите, опита и другите индивидуални и поколенчески особености на представителите на различните генерации за постигането на бизнес успех.

Представени са спецификите на различните поколения и ползите от възрастовото многообразие на работното място, начините за преодоляване на стереотипите и предразсъдъците по отношение на възрастта, изграждането на организационна култура на приобщаване и включване, както и добри практики при прилагането на т.нар. междупоколенчески подход.

Разгледани са начините за изграждане и управление на мултигенерационен екип, ефективно междугенерационно общуване и управление на поколенческите конфликти; подходите в обучението и развитието на представителите на различните поколения; прилагането на управленски модели, техники и похвати за мотивиране, ангажиране и стимулиране на различните поколения на работното място; управлението на преживяванията на различните генерации служители; осигуряването на условия на труд и организация на работата, съобразени със спецификата на потребностите и интересите, произтичащи от възрастта.

Прочетено: 3874