Вдъхновени от опита: По-дълго заедно - път към успех

Национална кръгла маса - 14 май 2020

Националната кръгла маса на тема "Подходи за осигуряване на работна среда, съобразена със специфичните възрастови потребности на различните поколения работна сила и насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа" има за цел да сподели и разпространи резултатите и изводите от направените проучвания по дейност 1 от проекта, да отрази мнението, идеите на заинтересованите страни (вкл. на социалните партньори) за повишаване осведомеността и ангажираността на целевите групи към целите на проекта.

В националната кръгла маса ще вземат участие представители на ръководствата на държавни институции: МТСП, МОН, МЗ, АЗ, НСИ; НОИ, НАП, НЗОК; представители на ръководствата на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите – АИКБ, КРИБ, БТПП, ССИ, КНСБ, КТ „Подкрепа“; научни изследователи в областта на активното стареене и поколенческите различия; членове на ръководствата на 10-те браншови работодателски организации – участващи в проекта; работодатели и мениджъри човешки ресурси от предприятия; членове на ръководствата на браншови организации на работниците и служителите и др.

Националната кръгла маса има за цел да генерира идеи и предложения разработването и прилагането на ефективни мерки и механизми за:

  • справяне с предизвикателствата на пазара на труда, произтичащи от демографската криза;
  • оптимизиране на възможностите за работа на всички възрастови групи работна сила;
  • осигуряване и поддържане на продуктивни и здравословни работни условия, съобразени със специфичните възрастови потребности на различните генерации работна сила и насърчаващи по-дълъг трудов живот и способност за работа;
  • подобряване на взаимното разбирателство, подкрепа на сътрудничеството и солидарността между поколенията на работното място;
  • усъвършенстване на социалния диалог, колективното договаряне, представителството и защитата на специфичните възрастови потребности и интереси на работната сила

 

Начин на провеждане

Събитието ще се проведе дистанционно като интерактивна Национална кръгла маса през портал https://activeageing.bia-bg.com.

Дневен ред

По време на Националната кръгла маса на тема "Подходи за осигуряване на работна среда, съобразена със специфичните възрастови потребности на различните поколения работна сила и насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа" ще бъдат публикувани постигнатите резултати от направените проучвания и ще бъде проведена дискусия по проблемите на активното стареене и междугенерационния подход, с цел отразяване на мнението на всички заинтересовани страни по изследваните проблеми.

Разработените и представени в портала анализи, планирани в съответствие с препоръките, заложени в Автономното рамково споразумение за активно стареене и междупоколенческия подход, подписано на 8 март 2017 г. между BusinessEurope, UEAPME, CEEP and the ETUC, са:

  1. Изследване на международни практики и опит в междугенерационния подход и насърчаването на по-дълъг трудов живот и способност за работа;
  2. Изследване и стратегическа оценка на регионалната демография на работната сила в България по сектори (модел за регионална пирамида на възрастта);
  3. Изследване на поколенческите характеристики на работната сила в България;
  4. Проучване за специфични потребности за нови политики и подходи за адаптиране работната среда за осигуряване на по-дълъг трудов живот и способност за работа на хора с хронични заболявания.

Прочетено: 3805