Методически насоки

Методически насоки и секторни стратегически документи за социално партньорство и въвеждане на политики и практики, свързани с активното стареене на работната сила и междугенерационния подход

Конкретните цели на дейността са да:

 • подпомогне методически дейността на социалните партньори, мениджърите в предприятията, специалистите по човешки ресурси и синдикалните дейци (представители на работниците и служителите) при въвеждането на политики и практики за подобряване на социалния диалог и управлението на човешките ресурси, с акцент върху осигуряване на работна среда, съобразена със специфичните възрастови потребности на различните генерации и насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа;
 • разработи и съгласува със социалните партньори специфични секторни стратегически документи в най- малко 10 сектора, свързани с активното стареене и междугенерационния подход.

В рамките на дейността ще бъдат проведени три поддейности, както следва:

Разработване на методически насоки за въвеждане на партньорски политики и практики в управлението на човешките ресурси, с акцент върху осигуряване на работна среда, съобразена със специфичните възрастови потребности на различните генерации и насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа

Методическите насоки ще обхванат:

 • базисна терминология;
 • теоретични модели и концепции в областта;
 • европейски политики, свързани с преодоляването на предизвикателствата, произтичащи от неблагоприятните демографски тенденции, технологичното развитие, нарастващата пропаст между поколенията, потребностите от развитието на сребърната икономика, активното стареене и насърчаването на солидарността и трансфера на знания между поколенията;
 • изводи и препоръки от демографския анализ, изследването на поколенческите характеристики на работната сила в България и от проучването на международните практики и опит в осъществяването на поколенческия подход и насърчаването на по-дълъг трудов живот и способност за работа;
 • описание на конкретни подходи и инструменти в управлението на човешките ресурси, осигуряващи и поддържащи работна среда, съобразена със специфичните възрастови потребности на различните генерации и насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа; подходите и инструментите в методическите насоки, трябва да обхванат следните области: управление на различията и насърчаване на възрастовото разнообразие в организацията; организация на труда и насърчаване на здравословен и продуктивен трудов живот в перспективата на жизнения цикъл; съобразената с възрастта оценка на риска и ергономичен дизайн на работните места и оборудването; развитието на умения и учене през целия живот с оглед на насърчаване на трудова активност, устойчива заетост и способност за работа; социален диалог, колективно договаряне, представителство и защита на специфичните възрастови потребности и интереси на работната сила.

Разработване на секторни стратегически документи за социално партньорство и въвеждане на политики и практики в управлението на човешките ресурси, свързани с активното стареене на работната сила и междугенерационния подход

Дейността ще бъде изпълнена съвместно с партньора КНСБ и обхваща разработване на:

 • проекти на секторни меморандуми за сътрудничество, които изразяват волята на социалните партньори за взаимодействие относно постигане на специфичната цел на проекта - приспособяване на политиките по управление на човешките ресурси и индустриалните отношения към променящите се демографски тенденции и застаряване на работната сила и създаване на предпоставки за развитието на т.н. „сребърна икономика“ чрез активно социално партньорство;
 •  проекти на секторни (браншови) партньорски програми (10 броя), които обхващат конкретни съвместни мерки и действия на социалните партньори за развитие и въвеждане на механизми и практики в управлението на човешките ресурси, за насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа и въвеждане на междугенерационния подход.
 • проекти за изменение и допълнение на браншови колективни трудови договори в най-малко 5 сектори (бранша) с нови клаузи относно осигуряването на работна среда, съобразена със специфичните възрастови потребности на различните поколения работна сила и насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа.

Провеждане на секторни (браншови) съвещания на социалните партньори

Дейността е свързана с:

 • запознаване на социалните партньори на секторно ниво (в 10 броя сектори, избрани по време на дейност 1) с резултатите от проучванията от дейност 1;
 • обсъждане на специфичните проблеми в сектора, свързани със застаряването на работната сила, дефицитите на пазара на труда, условията на труд и възможностите за създаване на работна среда за насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа и въвеждане на междугенерационния подход;
 • организиране и провеждане на секторни съвещания за обсъждане и приемане на разработените секторни(браншови) партньорски програми и заложените в тях мерки и действия на социалните партньори за насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа и въвеждане на междугенерационния подход;
 • обсъждане на разработените проекти за изменение и допълнение на браншови колективни трудовидоговори в най-малко 5 сектори (бранша);
 • обсъждане и приемане на секторни меморандуми за сътрудничество - 10 бр.;

Прочетено: 2865