Вдъхновени от опита: По-дълго заедно - път към успех

Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа

Номер на договора за финансиране: BG05M9OP001-1.051-0006-C01

Период на изпълнение: 01.10.2019 - 30.11.2021

Бюджетна линия: BG05M9OP001-1.051 „СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ“

Финансираща институция/програма: Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014 – 2020)

Общ бюджет: 1 728 384.31 лв., от които 259 257.64 лв. национално финансиране и 1 469 126.67 лв. европейски средства.

Цели

  • Преодоляване на предизвикателствата пред работодателите по отношение на управлението на човешките ресурси и индустриалните отношения, възникващи от променящите се демографски тенденции и застаряване на работната сила;
  • Социално партньорство за осигуряване и поддържане на работна среда, съобразена със специфичните възрастови потребности на различните генерации и нуждата от трансфер на знания и опит между поколенията на работното място.

Целеви групи: работодатели и заети лица

Основни дейности

  1. Изследвания и анализи в страната и чужбина на социалните партньори, свързани с идентифицирани проблеми в сферата на управлението на човешките ресурси в контекста на активното стареене на работната сила и приложението на междугенерационния подход
  2. Разработване на методически насоки и секторни стратегически документи за социално партньорство и въвеждане на политики и практики, свързани с идентифицирани проблеми в сферата на управлението на човешките ресурси във връзка с активното стареене на работната сила и междугенерационния подход
  3. Разработване, пилотно тестване и апробиране на иновативни инструменти и модели за анализ и адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните поколения работна сила и нуждата от трансфер на знания и опит между поколенията на работното място
  4. Дейности по въвеждане и внедряване на апробираните инструменти и стратегически документи относно активното стареене и междугенерационния подход в практиката на предприятията
  5. Разработване и подписване на Национално рамково споразумение по прилагане на Автономното рамково споразумение на европейските социални партньори относно активното стареене и междугенерационния подход

Прочетено: 3997