Наръчник за ментори

Целта на наръчника за ментори е да подпомогне дейността на менторите, ръководителите на екипи и синдикалните дейци в трансфера на знания и умения между поколенията чрез прилагане на междупоколенческия подход.

Представена е полезна информация за менторството през призмата на различните поколения: същност и особености на менторството; ползи и предизвикателства от прилагането на междугенерационния подход; роли и отговорности на ментора и менторствания; менторска програма като условие за реализация на ефективен менторски процес при мултигенерационни екипи;  принципи на обучение на възрастните хора според андрагогическия подход и предпочитани от различните поколения стилове на учене; ефективно приложение на междугенерационния подход в етапите на менторския процес.

Разгледани са методи, техники, практически насоки, образци на документи и добри практики, които да подпомогнат ментора при работа с менторствани от различни поколения,  да осигурят ефективни взаимоотношения в менторския процес и реализиране на успешни срещи между ментор и менторстван, както и полезни съвети за комуникиране, мотивиране и насочване на менторството при различните поколения служители.

Прочетено: 3249