Новини

125 участници от 37 предприятия се обучаваха как да прилагат междупоколенческия подход

125 участници от 37 предприятия се обучаваха как да прилагат междупоколенческия подход

| Прочетено: 182

Пет онлайн „работилници за ментори“ се проведоха в рамките на проект, изпълняван от БСК

През месец септември се проведоха пет онлайн „Работилници за ментори, с водещи Евелина Ведър, Теодора Борисова и Весела Георгиева от Българска стопанска камара (БСК). Събитията бяха част от проект BG05M9OP001-1.051-0006 „Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа“, изпълняван от БСК, в партньорство с КНСБ, и финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси (2014 – 2020)“.

125 участници от 37 предприятия имаха възможност да придобият знания и практически умения за прилагане на менторство, основано на междупоколенческия подход. Чрез работилниците за ментори беше въведен в практиката на организациите разработеният в рамките на проекта „Наръчник за ментори“, бяха представени ефективни техники и похвати в трансфера на знания и опит между поколенията, и в процеса на адаптиране и социализиране на представителите на различните генерации новопостъпили служители.

Участниците в работилниците обмениха добри практики, свързани с приложението на междугенерационното менторство при въвеждане на новоназначени служители; за развитие на умения, необходими за успешното представяне на настоящата длъжност; за развитие на кариерата, при подготовка за заемане на нова длъжност или поемане на нови отговорности; за трансфер на знания и опит между поколенията и осигуряване на приемственост; за придобиване и усъвършенстване на лидерски умения; при осъществяване на практикантски и стажантски програми, дуално обучение и пр. Споделеният опит ще бъде обобщен в информационен материал и ще бъде достъпен на сайта на проекта.

Обученията по проекта продължават, като през месец октомври 2021 г. предстои провеждането на онлайн „Работилници за умения – управление на поколенческите различия”, както и уебинари „Адаптиране на работните места за хора с хипертония, диабет и ХОББ“.