Новини

Проведоха се секторни онлайн срещи, посветени на поколенческите различия на работното място

Проведоха се секторни онлайн срещи, посветени на поколенческите различия на работното място

| Прочетено: 521

Серия от уебинари на тема „Как да управляваме поколенческите различия и специфики на работната сила в отделните икономически сектори?“ се проведоха на 16 и 18 ноември 2021 г., съответно – за секторите Строителство, Пивоварна промишленост, Туризъм и Мебелно производство. Онлайн секторните срещи бяха насочени към споделяне на добри практики с цел обмяна на опит в контекста на активното стареене, управлението на възрастовото многообразие и насърчаване на солидарността и сътрудничеството между поколенията на работното място.

В срещите участваха обучителни институции, работодатели от съответните сектори, синдикални представители и др. От страна на БСК участва д-р Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите, който представи международния опит в областта на фирмените политики по отношение на управлението поколенческите различия, спецификите на работното място и възможностите за адаптиране. Освен това, той представи резултатите от съвместен проект на социалните партньори в тази област.

Основните теми, които дискутираха участниците в секторните срещи, бяха свързани с приемствеността и взаимоотношенията между поколенията, предизвикателствата в работната среда по време на криза, вкл. при ваксинационния процес и въвеждане на зелени сертификати. Сред темите бяха още финансовите и нематериални стимули за мотивация на персонала, внедряването на нови концепции за управление на човешките ресурси, работата с учебни заведения (профилирани гимназии, колежи и университети), провеждането на ученически и студентски практики и стажове и обвързването им с договорни отношения, предизвикателствата пред секторите във връзка с недостига на персонал и обучени кадри.

Своя опит и добри практики споделиха фирмите: Боради ООД, Анди БГ ООД е Тирлин АД от сектор „Строителство“; Каменица АД, Карлсберг България АД и Загорка АД от сектор „Пиво“; НОВИЗ АД, Хотел България и Хотел Hi Hotels Group (Грифид Хотели) от сектор „Туризъм“; Продиз ООД, Тотал М ООД, Мебел стил ООД, ДесПас ООД, Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване ”Христо Ботев”  и Тед Бед ЕАД от сектор „Мебелно производство“.

Модератори на срещите бяха представители нна Камарата на строителите в България - Пловдив, Съюза на пивоварите в България, Българската туристическа камара и Българската камара на дървообработваща и мебелна промишленост.

Уебинарите бяха осъществени в рамките на проект "Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа", ДБФ № BG05M9OP001-1.051-0006-C01, изпълняван от БСК с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

На пазара на труда в България присъстват четири специфично обособени поколения работна сила, които имат известни сходства, но и все по-задълбочаващи се различия в своите потребности, ценности, мотивация, очаквания, нагласи, начин на общуване, поведенчески модели, отношение към технологиите, към труда, към промяната и към авторитетите. Традиционните модели в управлението вече не работят ефективно - всяко поколение държи на определен вид стимули и условия в работата, възприема въздействието им по различен начин и е склонно да мобилизира трудовия си потенциал и енергия, също по различен начин. Управлението на многообразието е използване на силните страни на всяко поколение в интерес на работата. Основната цел на Проекта е формиране на култура, подкрепяща многообразието, сътрудничеството и солидарността между поколенията на работното място, както и приспособяване на политиките по управление на човешките ресурси към променящите се демографски тенденции (застаряване на работната сила) и създаване на предпоставки за развитието на т.нар. „сребърна икономика“.