Изследвания и анализи

Изследвания и анализи в страната и чужбина на социалните партньори, свързани с идентифицирани проблеми в сферата на управлението на човешките ресурси в контекста на активното стареене на работната сила и приложението на междугенерационния подход

Конкретната цел на дейността е да се осигурят изходни данни и информация за:

 • съществуващите добри и иновативни практики, политики и инструменти, насочени към създаване на условия за по-дълъг трудов живот и способност за работа, в партньорските организации на БСК, членуващи в BusinessEurope;
 • регионална демография на трудовите ресурси на секторно ниво в България и структурата на рисковите групи заети, които са потенциален фокус на бъдещите усилия за осигуряване на условия за по-качествен и дълъг трудов живот за работещи лица над 54 години;
 • идентифициране на специфичните възрастови особености и потребности на различните генерации заети в предприятията и създаване на поколенчески профили на работната сила в България;
 • систематизиране на специфичните изисквания към работната среда за хора с хронични заболявания с оглед разработване и внедряване на нови политики и подходи за адаптиране работната среда за осигуряване на по-дълъг трудов живот и способност за работа;
 • събиране и обсъждане на предложения за мерки, инструменти и политики от всички заинтересовани страни чрез провеждане на Национална кръгла маса с участието на представители на социалните партньори.

Дейността е в компетенциите на работодателите и синдикатите, тъй като касае изследването на специфичен тип индустриални отношения, специфични форми на социален диалог и представителство на възрастови интереси и потребности на работната сила, проявени в контекста на конкретна работна среда (предприятие, бранш). Изследванията са планирани в съответствие с препоръките, заложени в Автономното рамково споразумение за активно стареене и междупоколенческия подход, подписаното на 8 март 2017 г. между BusinessEurope, UEAPME, CEEP and the ETUC. В него са заложени инструментите, мерките и действията, за които социалните партньори на европейско ниво се договорят да си сътрудничат за преодоляването на предизвикателствата на пазара на труда, породени от демографските промени, застаряващото население и междупоколенческите различия. Като единствената българска бизнес организация - член на BUSINESSEUROPE, БСК е ангажирана с прилагането в България на всички мерки от споразумението, като през първите три години след датата на подписване на това споразумение БСК има ангажимента ежегодно да предоставя на европейския Комитет за социален диалог информация за напредъка в България по неговото изпълнение. БСК има ангажимент да насърчава и прилага инструменти и мерки, изразяващи интересите на бизнеса на национално и/или на равнище предприятия, в съответствие с процедурите и практиките, специфични за социалните партньори в съответните държави-членки и в страните от ЕС.

В рамките на дейността ще бъдат проведени четири изследвания с участието на експерти от БСК, както следва:

В рамките на дейността ще бъдат проведени четири изследвания с участието на експерти от БСК

Изследване на международни практики и опит в междугенерационния подход и насърчаването на по-дълъг трудов живот и способност за работа, включително:

 • Директиви и политики на ЕС в целевата сфера, добри и иновативни практики и политики, включително по повод прилагане на Автономното рамково споразумение на европейските социални партньори относно активното стареене и солидарността между поколенията;
 • Практики, свързани със социалното партньорство и социалния диалог, в това число колективното трудово договаряне като инструмент за насърчаване на по-дългия трудов живот и прилагане на междугенерационния подход, както и други мерки, разработени и прилагани в европейските страни от партньорските на БСК организации на работодателите, членуващи в BUSINESSEUROPE;
 • Проучване и оценка на възможностите за приложение в България на конкретни инструменти, модели и практики в управлението на човешките ресурси с акцент върху осигуряване на работна среда, съобразена със специфичните възрастови потребности на различните генерации и възможностите за насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа; за подобряване на ергономията и реорганизацията на работното място;
 • Изследване на добри практики и инструменти за въвеждане на междугенерационния подход, споделяне на опит и трансфер на знания между поколенията чрез менторство и други форми на взаимодействие.

Изследване и стратегическа оценка на регионалната демография на работната сила в България по сектори (модел за регионална пирамида на възрастта)

Резултатите от дейността са стратегически важни и необходими при последващото изпълнение на всички проектни дейности:

 • за проучване, оценка и подбор (по дейност 2) на най-малко 10 сектора с изразени тенденции за нарастване на работната ръка над 54 г,
 • за проучване, оценка и подбор на най-малко 100 предприятия, в които (по дейности 3 и 4) да бъдат апробирани и приложени разработените по проекта инструменти, политики, модели и практики,
 • при разработването на методическите материали, разработването на инструменти и тяхното внедряване в предприятията и т.н.

Изследване на поколенческите характеристики на работната сила в България

В рамките на изследването ще бъде извършено:

 • Изследване на ценности и жизнени приоритети, мотивация, поведенчески модели, отношение към труда и продължаващото обучение, отношение към новите технологии и организационната промяна на различните генерации заети лица;
 • Изследване на работоспособността и удовлетвореността от условията в работната среда, специфичните потребности и интереси, трудностите, бариерите, рисковете в трудовата дейност и професионалната реализация на различните генерации заети лица;
 • Изследване на форми и инициативи в социалното партньорство, мерки и политики на предприятията за прилагане на поколенческия подход и насърчаване на по-дълъг трудов живот, способност за работа и съхраняване и предаване опита между различните генерации, вкл. чрез менторство.

Проучване за специфични потребности за нови политики и подходи за адаптиране работната среда за осигуряване на по-дълъг трудов живот и способност за работа на хора с хронични заболявания

В рамките на изследването ще бъде извършено:

 • Проучване и оценка на възможностите за приложение в българските предприятия на добри практики за профилактика и управление на стреса, превенция на основни хронични заболявания на работната сила съобразени с възрастта;
 • Подбор и организиране на работни срещи с пациентски организации за основни хронични заболявания с цел идентифициране, обобщаване и оценка на данните от различни източници на информация, оценка и подбор на най-малко 3 основни типове хронични заболявания, за които след съгласуване със социалните партньори (д.1.5) ще бъдат разработени методически материали (д.2), инструменти (д.3), организирани и проведени консултации на браншово и фирмено ниво (д.4) в избраните ( д.1.2) сектори;
 • Изследване на форми и инициативи, мерки и политики за подобряване и адаптиране на работната среда към специфичните изисквания на работещи с хронични заболявания с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа.

Провеждане на Национална кръгла маса „Подходи за осигуряване на работна среда, съобразена със специфичните възрастови потребности на различните поколения работна сила и насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа“

Дейността е насочена да сподели и разпространи резултатите и изводите от направените проучвания, да отрази мнението, идеите на заинтересованите страни (вкл. на социалните партньори) за повишаване осведомеността и ангажираността на целевите групи към целите на проекта, да генерира идеи и предложения, относно разработването и прилагането на ефективни мерки и механизми за:

 • справяне с предизвикателствата на пазара на труда, произтичащи от демографската криза;
 • оптимизиране на възможностите за работа на всички възрастови групи работна сила;
 • осигуряване и поддържане на продуктивни и здравословни работни условия, съобразени със специфичните възрастови потребности на различните генерации работна сила и насърчаващи по-дълъг трудов живот и способност за работа;
 • подобряване на взаимното разбирателство, подкрепа на сътрудничеството и солидарността между поколенията на работното място;
 • усъвършенстване на социалния диалог, колективното договаряне, представителството и защитата на специфичните възрастови потребности и интереси на работната сила.

Прочетено: 2398