Инструменти и пилотни модели

Иновативни инструменти и модели за анализ и адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните поколения работна сила и нуждата от трансфер на знания и опит между поколенията на работното място

Целта на дейността е приспособяване на политиките по управление на човешките ресурси и индустриалните отношения към променящите се демографски тенденции и застаряване на работната сила чрез разработване и тестване на иновативни инструменти и модели за подобряване на качеството на работните места и адаптиране на работната среда, съобразена със специфичните възрастови потребности на различните генерации, активното стареене и трансфер на знания и умения между поколенията на работното място.

Дейността ще допринесе за реализирането на държавната политика по отношение на мерките, свързани с насърчаването на активния живот на възрастните хора в сферата на заетостта, заложени в Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019-2030 г.). Ще се създадат условия за подобряване на професионалния и здравен статус на работната сила и осигуряване на условия за по-дълъг трудов живот. Създадените и пилотно тествани инструменти и модели в избрани предприятия от 10 пилотни сектора ще намерят широко приложение и в останалите сектори на българската икономика.

Изборът им в настоящото проектно предложение е резултат от препоръките за политики и мерки, заложени в Автономното рамково споразумение за активно стареене и междупоколенческия подход, подписано от европейските социални партньори BusinessEurope, UEAPME, CEEP и ETUC. Тяхната специфика, съдържание и практическо приложение ще бъдат определени в процеса на реализация на проекта, след проведени задълбочени изследвания на целевата сфера в Европа, след установяване на спецификите на проблемите по отношение на активното стареене и междугенарационния подход в България и постигнатото договаряне между социалните партньори на браншово ниво.

Ще бъдат създадени и тествани следните инструменти:

Наръчник за управление на поколенческите различия

Наръчникът ще съдържа описание на специфичните особености на различните поколения на работното място и указания за прилагане на управленски модели, техники и похвати, свързани с развитието на човешки потенциал, поколенческото сътрудничество на работното място, мотивацията и ангажирането с целите на организацията. Неговото предназначение е в помощ на ръководители на екипи и синдикални дейци в предприятията.

Наръчник за ментори (наставници) по техники и похвати в трансфер на знания и опит между поколенията

Наръчникът ще бъде разработен като помощен инструмент в дейността на менторите (наставниците) в предприятията по отношение на осигуряването на условия за трансфер на знания и опит между поколенията, за адаптиране и социализиране на новопостъпили работници и служители, както и за заети лица на възраст над 54 г. Предаването на професионалните компетенции и опит може да бъде насочено от заетите на възраст над 54 г. не само към по-младите, но и към техни връстници от същия сектор, които с допълнително обучение биха могли да получат необходимите знания и умения, които да им дадат възможност да се насочат към по-перспективна дейност и работно място в рамките на същото предприятие, както и към такива, чието работно място предстои да бъде закрито. По този начин ще се осигури по-дълъг трудов живот както на менторите, така и на техните обучаеми, които са на възраст над 54 г. Методическите указания ще имат предвид спецификата и възрастовите особености именно на тази целева група, като, например, влошено здравословно състояние, специални потребности и др. или т.н. уязвими групи на пазара на труда.

Предназначен е за ментори, преки ръководители и синдикални дейци в предприятията. Наръчникът ще се отнася до дейности, които ще бъдат идентифицирани и съгласувани между социалните партньори на секторно ниво (дейност 2) въз основа на изследването в дейност 1.

 

Наръчници за адаптиране на работните места и дейностите към специфичните потребности и възможности на хора с хронични заболявания

Наръчниците ще се отнасят до не по-малко от 3 типа от най-разпространените хронични заболявания сред работната сила. Типовете заболяванията ще бъдат идентифицирани и съгласувани между социалните партньори (дейност 2) въз основа на изследването в дейност 1. Те ще съдържат методически насоки и указания към мениджъри и синдикални дейци в предприятията за формиране и въвеждане на политики и практики за адаптиране на работна среда към специфичните потребности на хората с хронични заболявания.

 

Модел за описание, ергономия и дизайн (реорганизация) на работното място, съобразен с потребностите на възрастта и насърчаването на по-дълъг трудов живот и способност за работа

Инструментът ще представлява методика за адаптиране и реорганизация на работните места, съобразени със специфичните изисквания и условия за ергономичен труд на заетите на възраст над 54 г. Той ще бъде предназначен за ползване от ръководствата на предприятията, специалистите по човешки ресурси, технолози, организатори в производството, специалистите по ЗБУТ, синдикалните дейци (представители на работниците и служителите) и комитетите по ЗБУТ в предприятията при проектиране и анализ на длъжностите и работните места.

 

Електронен инструмент за оценка на риска по безопасност и здраве на работното място съобразен с възрастта

Инструментът, разработен в електронна онлайн среда, изследва и оценява риска на работното място с оглед на специфичните възрастови различия на заетите лица. Той ще се ползва като част от системата на предприятието за управление на безопасността и здравето по време на работа и ще спомогне за оптимизиране на възможностите за работа на хора от всяка възраст и насърчаването на по-дълъг трудов живот и способност за работа. Инструментът ще бъде предназначен за ползване от ръководствата на предприятията, специалистите по човешки ресурси, специалистите по ЗБУТ, синдикалните дейци и комитетите по ЗБУТ в предприятията.

 

Електронен инструмент за оценка на факторите в работната среда пораждащи професионално изчерпване (бърнаут)

Инструментът ще идентифицира, изследва и оценява факторите в работната среда пораждащи напрежение и тревога и водещи до състояние на професионално изчерпване. Той ще подпомогне предприятията за идентифицирането на факторите и превенция на риска от възникване на професионално изчерпване с цел удължаване на трудовия живот на по-възрастните служители/работници. Той е предназначен за ползване от ръководствата на предприятията, специалистите по човешки ресурси, специалистите по ЗБУТ, синдикалните дейци и комитетите по ЗБУТ в предприятията.

Прочетено: 2770